Meny

CatchMe logotyp svart

Kallelse till ordinarie bolagsstämma


Catch Me AB (publ), kallar härmed till ordinarie bolagsstämma.

 

Datum: 22 mars 2024
Tid: 13:00 – 15.00
Plats: Plan 2, Stockholm Waterfront. Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm

 

Krav för deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämmande måste i enlighet med 7 kap 2 §
Aktiebolagslagen vara införd i Bolagets aktiebok senast dagen för stämman, samt
anmäla sig i enlighet med föreskrifterna nedan.

 

Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs via e-post till poyan.sandnell@catchme.se

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt registrerat innehav uppges. Anmälan till ordinarie bolagsstämma ska vara
tillhanda senast 21 mars 2024. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds
att inge behörighetshandling före stämman.

 

Förslag till beslut
Förslag till fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet,
ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD, beslut om arvode
till styrelseledamöter, antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden till
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, beslut om
bemyndigande för styrelsen, val av revisor samt kvittningsemission.

 

Handlingar
Styrelsen och valberedningens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för
aktieägarna hos bolaget 3 veckor före bolagsstämman.

Stockholm 12 februari 2024
Styrelsen, Catch Me AB (publ)

 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon:
+46 730 291 480
Mejl:
malin.engstrom@catchme.se
www.catchme.se
Catch Me AB (publ)

 

Valberedningens förslag styrelseledamöter och arvode

Beslut om bemyndigande

Kvittningsemission lex leo

Catch Me AB (publ) EK och Resultatdispoistion

Catch Me AB (publ) RR och BR

Förslag till dagordning

Catch Me AB ordinarie bolagsstämma 22 mars 2024